საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Flag 0Flag 1
Flag 0Flag 1
logo

ინფორმაციის მოთხოვნა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ან იმ ინფორმაციის გარდა, რომელიც დადგენილი წესით მიჩნეულია სახელმწიფო, კომერციულ ან პირად საიდუმლოებად. საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას. 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ასევე ელექტრონული ფორმით სკოლის ვებგვერდის მეშვეობით. პირს შეუძლია აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (დაბეჭდილი ასლი, დაბეჭდილი ან ელექტრონული ფორმა) და ასევე გაეცნოს ინფორმაციას ორიგინალური სახით.

საჯარო ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს დაუყოვნებლივ, ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.